2012 Bonsai-môj priateľ

    

V roku 2012 sa našej výstavy zúčastnilo 15 vystavovateľov s celkovým počtom 69 bonsajov

Usporiadanie výstavy a následné fotografie umožnili umocniť dojem z jej kompozície

Príjemné svetlo a zákutia záhrady poskytovali množstvo zaujímavých pohľadov

Novinkou na výstave bol „náučný kútik“ s praktickou prezentáciou niektorých pracovných postupov s bonsajmi

S pravidelnými hosťami (P.Slovák, M.Škrabal) po prvýkrát našu výstavu navštívil aj ich krajan, majster keramik, pán Dorda aj s ponukou svojich bonsajových misiek

Prišli skoro ráno, tak bez okolkov „nasadli na kolotoč“ našej každodennej rannej činnosti

Sú chvíle, keď nie je čas pozerať do objektívu fotoaparátu...

...až do okamihu, keď sa výstavný deň môže začať.

F O T O D O K U M E N T Á C I A

K nafoteniu stromov mi bolo poskytnutých viacero možností...

...rozhodol však náhodný záber a inšpirácia bola na svete:

d e m o   P a v l a   S l o v á k a

Pred ukážkou tvarovania Pavel realizoval workshop pre prihlásených účastníkov


Na samotné demo priniesol netradičné yamadori smreka obyčajného,


ktorý hneď na začiatku všetkých donútil k zamysleniu.


Iba Pavel v tom mal od začiatku jasno – zostávalo "zamyslieť" sa správnym smerom... :-)


Popri práci dokáže takmer stále zaujímavo rozprávať a nás teší, že o poslucháčov a divákov opäť nebola núdza


Bonsaje sú veci, ktoré je najlepšie vidieť z blízka

Výsledok tentoraz síce vyžadujúci od laika trocha viac predstavivosti, ale pre bonsajistu skrytú túžbu mať možnosť pracovať s takým materiálom ďalej...


Drátovanie vetvičiek býva na ukážkach tvarovania najmenej záživné (aj Pavel je dôkazom :) ), tak sme do tohto času vsunuli postupné hlasovanie vystavovateľov o najkrajší bonsaj výstavy a časových intervaloch aktualizovali priebežného víťaza – svojich pár minút zvýšenej pozornosti si tak užilo hneď viacero bonsajov a ich pestovateľov

v ý s l e d k y   h l a s o v a n í

Ako prvú sme vyhodnotili "s ú ť a ž   M i r k y   R a n d o v e j(vynikajúca majsterka keramiky podporujúca našu činnosť - pripravuje a venuje misky aj ako ceny do súťaže) o najkrajšie bonsaje určené hlasovaním návštevníkov výstavy:

Cenu za tretie miesto získal Cypruštek hrachonosný Waldemara Cankova z Třinca (prevzal M.Szlaur)

Cenu za druhé miesto získal Smrekovec opadavý Tomáša Hlawiczku z Třinca (prevzal M.Szlaur)

Najviac hlasov a najväčší obdiv návštevníkov výstavy vzbudil Nátržník krovitý Jozefa Pánika z Dolného Kubína

Víťaz hlavnej súťaže bol už známy, čakal teda na svoju chvíľu

Výsledok bol jednoznačný

Už tradičnú hlavnú cenu – dielo z rúk rezbárky Daniely Krajčiovej z Rajca a kamenárov z Graniti Žilina – za najkrajší bonsaj výstavy určený hlasovaním vystavovateľov získala borovica lesná pestovateľa Petra Chrenu z Moravského sv.Jána

v š e t k ý m   o c e n e n ý m   s r d e č n e   g r a t u l u j e m e !

 

Neodmysliteľnou súčasťou našej výstavy je odovzdanie časti dobrovoľného vstupného na charitatívne účely. Po tohtoročnej výstave sumu 333 Eur na naplnenie svojich cieľov využije občianske združenie Matka a dieťa Turca – symbolický šek prevzala pani Kyčinová

Naša štedrosť veľmi úzko súvisí so štedrosťou iných – sponzorov – ľudí, ktorí prejavili ochotu nemalou mierou prispieť vlastnými prostriedkami na našu výstavu. Väčšina z nich nám pomáha opakovane a preto práve im patrí naše najväčšie poďakovanie. Martin Lako si náš ďakovný diplom prevzal osobne, ostatným ho doručíme po výstave.

    

Výstava bola zrealizovaná s finančnou podporou mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja.

Poďakovanie opäť patrí v neposlednom rade aj našim rodinám, priateľom a známym, vystavovateľom a návštevníkom výstavy. Bez pomoci vás všetkých by sme neboli tak motivovaní pracovať stále kvalitnejšie a ponúknuť vždy niečo viac ako minule. A keď už nebudeme vládať my starší, tak to snáď po nás prevezmú mladí. Určité náznaky tu sú... :)

A dokonca aj Pavel objavil prečo na budúce musí prísť na celý týždeň ...:) :) :)

T E Š Í M E   S A   O   D V A   R O K Y

 

Vystavovatelia a ich bonsaje

Rudolf FRAŠTIA

acer campestre, bonsai, Martin, R.Fraštia

betula nana, bonsai, martin, R.Fraštia

bonsai, carpinus betulus, Martin, R.Fraštia

bonsai, carpinus betulus, Martin, R.Fraštia

bonsai, crassula, Martin, R.Fraštia

bonsai, fagus sylvatica, Martin, R.Fraštia

bonsai, ligustrum vulgare, Martin,R.Fraštia

bonsai, tanuki, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, myrtus communis, Martin, R.Fraštia

bonsai, quercus robur, Martin, R.Fraštia

bonsai, tilia cordata, Martin, R.Fraštia

bonsai, ulmus parvifolia, Martin, R.Fraštia

Stanislav TALAPKA

Jaroslav BELIČKA

Daniel MACÍK

Peter CHRENSKY

Pavel CHARWOT

Miroslav GOMBÁRSKY

Peter MARTIŠ

Emanuel ŠURINA

Jozef PÁNIK

Jiří SALANCI

Martin ŽALMAN

Tomáš HLAWICZKA

Valdemar CANKOV

Miroslav SZLAUR

Kontakt

bonsai-mt rfrastia@gmail.com